Welkom bij het Zakaat Fonds

Het Zakaat Fonds vergroot de bewustwording onder Nederlandse en Belgische moslims. Wij voeren verschillende mooie projecten uit in samenwerking met particulieren en andere Islamitische organisaties om de samenleving te dienen.

 

 

Wat is Zakaat?Doneer uw Zakaat

Zakaat.eu doneert € 4250 aan Stichting al-Yateem.

Bismillahi ar-Rahmaani ar-Raheem. Met de wil van Allah heeft het Zakaat Fonds (Zakaat.eu) op 29 januari 2023 namens de donateurs een bedrag van € 4250 overgemaakt ten behoeve van Stichting al-Yateem. Stichting al-Yateem is een welzijnsorganisatie die...

100% Doelstelling

Alle gedoneerde Zakaatgelden worden vanuit Zakaat.eu voor de volledige 100% gebruikt voor zakaatdoeleinden. Wij kiezen onze Zakaat-organisaties en doelen zo zorgvuldig mogelijk uit. Deze goede doelen beschikken vaak over een ANBI-status en staan bekend om hun hoge efficiëntie en betrouwbaarheid.

Alleen vrijwilligers

Alle medewerkers van het Zakaat Fonds zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding van het Zakaat Fonds. Operationele kosten worden betaald van algemene externe donaties. 

Islamitisch correct

Het Zakaat Fonds laat zich leiden door de geldende Islamitische regelgeving omtrent de Zakaat.

De vergeten pilaar…

…is jou niet vergeten

“Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten en de salaat onderhouden en de zakaat geven, voor hen zal de beloning bij hun Heer zijn”

De Edele Koran

Al Baqarah, 2:227

De Nisaab

De Nisaab is momenteel:

Voor goud (85 gram) ~€5.410

Voor zilver (595 gram) ~€441

Peildatum: 17 maart 2024

In samenwerking met

#ZakaatKracht

Wat we samen voor elkaar hebben gekregen met zakaat

“Zakaat Fonds zet zich in om de mensen te helpen die de hulp van onze gemeenschap het hardst nodig hebben. Van de behoeftigen naar bijstand, van de niet-moslims door misconcepties uit de weg te gaan, en naar het voeden van de armen. Zonder jou is er geen “wij”.

#Samen helpen we elkaar naar de toekomst met #zakaat!

Benieuwd naar onze uitgevoerde projecten?

Binnenkort verschijnen meer verslagen op onze website

Vraag en Antwoord 

Wat is Zakaat?

Over een bepaald deel van de bezittingen en de goederen onderhevig aan zakaah die een jaar in het bezit van een moslim zijn geweest, dient zakaah (verplichte liefdadigheid) betaald te worden ten gunste van de armen in de moslimgemeenschap. De betaling van de zakaah is verplicht, aangezien het een van de vijf pilaren van de Islaam is. De zakaah is het grootste economische middel om sociale rechtvaardigheid te bewerkstelligen en het leidt de moslimgemeenschap naar voorspoed en veiligheid. Het geven van zakaah helpt de gelovigen zich te realiseren dat hun rijkdom niet van hun eigen is en dat ze niet kunnen doen en laten wat zij wensen. Het leert ze dat ze enkel tijdelijke hoeders van deze rijkdom zijn.

Wat is de Nisaab?

Het is verplicht om de zakaat uit te geven betreffende vier zaken: (1) hetgeen uit de grond komt (graan en gewassen etc.), (2) vee, (3) goud en zilver (+geld) en (4) handelswaar. Over deze vier zaken dient zakaat betaald te worden als deze een bepaalde hoeveelheid bereikt hebben. (Dit wordt nisaab genoemd. Nisaab is de hoeveelheid dat als deze bereikt wordt je daarna zakaat dient te betalen. Je moet dit ten minste een jaar in je bezit hebben.)

1.) De nisaab van graan en gewassen etc. bedraagt 5 awsoeq. Een wasaq (enkelvoud van awsoeq) bedraagt 60 saa’ die de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hanteerde. (Dit is ongeveer 2 1/4 kg.) Als het gaat om bijvoorbeeld dadels, rozijnen, rijst, graan en dergelijke, zal de nisaab 300 saa’ bedragen en een saa’ is twee handen vol van een man met een gemiddeld postuur. De zakaat die betaald moet worden over vruchten, graan en gewassen etc. die niet besproeid worden met kosten (d.w.z. gewassen die besproeid worden met regenwater, rivierwater, stromend bronwater etc.) is tien procent. Maar als deze met kosten besproeid worden (middels irrigatiesystemen e.d.) dan is het percentage dat aan zakaat betaald moet worden een twintigste deel zoals overgeleverd is in een authentieke h’adieth.

2.) Wat betreft de nisaab van kamelen, koeien en schapen etc., adviseren wij de zoekende naar kennis die hierover een duidelijk oordeel wil krijgen, zich te verdiepen in deze materie. Wij willen hier in een kort bestek de zakaat in algemeenheid bespreken en dit is te uitgebreid voor dit korte artikel.

3.) Wat betreft de nisaab over zilver, deze is 140 mithqaal. Uitgedrukt in grammen is dit 644 gram. De nisaab over goud is 20 mithqaal. Uitgedrukt in grammen is dit 92 gram. Hetgeen hierover als zakaat uitgegeven dient te worden is vier tiende (2,5 %).

Sheikh ‘Abdoellaah ibn H’amied zegt: er is een meningsverschil onder de geleerden met betrekking tot de zakaat over de sieraden van de vrouw (goud en zilver). Al-Imaam Aboe H’aniefah is van mening dat er wel zakaat over de sieraden betaald dient te worden, maar de meeste geleerden zijn van mening dat daarover geen zakaat betaald hoeft te worden. Deze meningen zijn van al-imaam Ah’mad, al-imaam Maalik en al-imaam as-Shaafi’ie. Dit is ook overgeleverd van vijf metgezellen van Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), allen zeggen dat over de sieraden van de vrouw geen zakaat betaald hoeft te worden. En dit was ook de uitspraak van de geleerde Ibn al-Qayyim en zijn leraar Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah. Het bewijs dat zij gebruikten is dat wat in de twee authentieke verzamelingen van ah’aadieth (al-Boekhaarie en Moeslim) overgeleverd is, van Aboe Sa’ied (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) naar de vrouwen kwam en hen advies gaf en zei (Nederlandstalige interpretatie): “O vrouwlieden! Geef liefdadigheid, ook al is het van uw sieraden.” Dat hij zei “geef liefdadigheid, ook al is het van uw sieraden” duidt aan dat het geen verplichting is om zakaat over de sieraden te betalen, omdat hij zei: “…ook al is het van uw sieraden.” En als de zakaat verplicht was geweest op de sieraden, zou hij dat niet gezegd hebben, maar zou hij bijvoorbeeld het volgende zeggen: “Geef de zakaat uit van uw sieraden.” En een liefdadigheid kan zowel uit sieraden als kleding, voedsel en andere zaken uitgegeven worden en dit is allemaal vrijwillig. ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) was van mening dat de zakaat van de sieraden is dat ze uitgeleend worden aan andere vrouwen, en dit is overgeleverd door Anas (moge Allah tevreden zijn met hem). ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) kocht sieraden voor zijn dochters en gaf nooit zakaat daarvan uit. En ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) nam de zorg over de dochters van haar broer ‘Abdoer-Rah’maan ibn Abie Bakr op zich, en gaf nooit zakaat uit over de sieraden die zij droegen… etc.

Hieruit kunnen we concluderen dat het niet verplicht is om zakaat te betalen over de sieraden van de vrouw, en dit is de meest correcte uitspraak. (Fatwa van sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ibn H’amied, zie Fataawa al-Mar-ah al-Moesliemah, p. 337.) Het is overgeleverd door Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Er geldt geen zakaat over de sieraden.”

4.) Wat betreft handelswaar; dit zijn goederen die bestemt zijn om verkocht te worden. Deze worden aan het eind van het jaar geïnventariseerd en de waarde daarvan vastgesteld. Van deze waarde wordt er vier tiende betaald aan zakaat. Overgeleverd door Samoerah, hij zei: “De boodschapper van Allah beviel ons om liefdadigheid uit te geven van datgene wat we bereidden om te verkopen.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

Tot handelswaar behoort grond dat verkocht zal worden, gebouwen, auto’s en andere goederen die bestemd zijn om verkocht te worden. Wat betreft gebouwen die bedoeld zijn om verhuurd te worden, hierover hoeft men geen zakaat te betalen maar wel over de huurbedragen die de eigenaar ten minste een jaar in zijn bezit heeft. Maar de huurder hoeft hierover geen zakaat te betalen. Dit geldt ook voor huurauto’s e.d. die niet verkocht zullen worden.

Gespaard geld dat de nisaab bereikt en een heel jaar in iemands bezit is, daarover dient ook zakaat betaalt te worden. Ook al heeft men leningen. Wanneer het gespaarde geld de waarde van 92 gram goud of 644 gram zilver bereikt, dient men 2,5 % van het totale bedrag aan zakaat uit te geven.